+371 80 80 80 80

Информация для клиентов

Informācija par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Money Express brokeris”, reģistrācijas numurs 40103480493, juridiskā adrese: Lāčplēša 88-1, Rīga, LV1003, tālruņa numurs: +371 29511874, elektroniskā pasta adrese: info@mebrokers.lv (turpmāk tekstā — MEB).

MEB darbojas saskaņā ar “Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu”, to ir licencējusi un tās darbību uzrauga Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija.

Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv.

(http://fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/apdrosinasanas_starpnieki/apdrosinasanas_brokeri_jur idiskas/).

MEB, ir Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas biedrs un darbojas saskaņā ar tās Ētikas kodeksu. (http://brokers.lv/?cat=615&lang=lv)

MEB nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības MEB.


Portāla lietošanas noteikumi

1. Vispārējā informācija

Portāla darbību nodrošina SIA “Money Express brokeris”. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Money

Express brokeris”, reģistrācijas numurs 40103480493, juridiskā adrese: Lāčplēša 88-1, Rīga, LV1003, tālruņa numurs: +371 2-951-18-74, elektroniskā pasta adrese: info@mebrokers.lv (turpmāk tekstā — MEB).

MEB darbojas saskaņā ar “Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu”, to ir licencējusi un tās darbību uzrauga Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija.

Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv.

(http://fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/apdrosinasanas_starpnieki/apdrosinasanas_brokeri_jur idiskas/).

OCTA polišu izsniegšanas noteikumus regulē “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums”.

Portālam ir tiesības nosūtīt informāciju lietotājam par portālā izmaiņām, kā arī par jaunumiem un akcijām Portālā.

MEB ir tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus un polises, kā arī mainīt portāla www.moneyexpress.lv saturu un lietošanas noteikumus.

Portālā lietotājiem ir pienākums iepazīties ar Portāla lietošanas noteikumiem un ievērot tos.

MEB kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs.

Portālā ir informācija par piedāvājumiem un izdevīgāko piedāvājumu.

Pēc klienta pieprasījuma MEB nosūtīs informāciju par saņemto apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par tā sniegtajiem apdrošināšanas pakalpojumiem. MEB saņemamo apdrošināšanas starpnieka atlīdzību veic Apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu un tas ir sekojoši: BAN-8%, BTA-10%, Compensa-8%, ERGO-10%, Gjensidige-10%, Seesam-7%, Balta-7%, Baltikums-6%.

2. Apdrošināšanas polises pasūtīšanas, apmaksas, sagatavošanas un piegādes nosacījumi

2.1. OCTA polises pasūtīšanas nosacījumi

Portālā ir iespējams pasūtīt OCTA polises no šādām Apdrošināšanas sabiedrībām: BALTA, Baltikums, BTA, Compensa, ERGO, Gjensidige, Seesam.

Pasūtot OCTA polisi, Portāla lietotājam ir jānorāda sekojoša informācija:

1. transportlīdzekļa valsts numurs un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs;

2. OCTA polises spēkā stāšanas datums;

3. vārds, uzvārds, personas kods, mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese;

4. polisi pasūtot juridiskai personai — uzņēmuma nosaukums, reģ. numurs, juridiskā adrese;

5. pasta adrese (ja ir pasūtīta polises oriģināla piegāde pa pastu).

Visa informācija, kas tiek iegūta par portāla www.moneyexpress.lv lietotāju (personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati) netiks izpausti nevienai trešajai personai izņemot gadījumus, kad to nosaka LR likumdošanā.

Lietotājs norādot portālā www.moneyexpress.lv savu e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, piekrīt saņemt atgādinājumus par polišu termiņiem un informāciju par izmaiņām un jaunumiem portālā.

MEB nav atbildīgs par nekorekti ievadītu informāciju.

2.2. Apdrošināšanas polises apmaksas

Portālā pasūtītās OCTA polises ir iespējams apmaksāt:

1. ar kredītkartēm un debetkartēm, ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā (citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga);

2. izmantojot AS “Swedbank” interneta norēķinu sistēmu (BankLink — iespēja norēķināties internetbankā apstiprinot jau sagatavotu maksājuma uzdevumu);

3. ar pārskaitījumu, apmaksājot MEB priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski).

Veicot polises apmaksu tiešsaistes režīmā ar jebkura veida kredītkarti vai debetkarti, Jūsu apdrošināšanas polise stājas spēkā nekavējoties apmaksas brīdī vai arī citā Jūsu norādītājā datumā

2.3. OCTA polises sagatavošanas nosacījumi

Portālā pasūtītās OCTA polises tiek sagatavotas tikai pēc:

1. apmaksas apstiprinājuma (ja apmaksa notiek ar maksājuma karti vai izmantojot Interneta bankas tiešo pieslēgumu);

2. apmaksas saņemšanas uz MEB bankas kontu. Šajā gadījumā OCTA polise tiek izdota tikai pēc naudas faktiskas saņemšanas SIA “Money Express brokeris” AS “SWEDBANK” apdrošināšanas līdzekļiem paredzētajā kontā (kods HABALV22, konts LV52HABA0551034375784), darba dienās, darba laikā (no 10:00 līdz 18:00).

Brokeris neatbild par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kuri ir radušies vai var rasties Portāla lietotājam un/vai transportlīdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam sakarā ar OCTA polises laicīgu nesagatavošanu.

2.4. OCTA polises piegādes nosacījumi

MEB nodrošina portālā pasūtītās OCTA polises piegādi, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un vietas:

1. nosūtīt polises kopiju uz klienta noradīto e-pasta adresi;

2. nosūtīt polises oriģinālu ierakstītā vēstulē pa pastu (pakalpojuma cena saskaņā ar Latvijas pasta tarifiem);

OCTA polises oriģinālu iespējams saņemt arī personīgi MEB ofisā Rīgā, Lāčplēša ielā 88-1 (3. stāvs) (darbadienās no plkst. 10:00 līdz 17:00).

2.5. OCTA polises pārtraukšana

Ja OCTA polisi tiek pārtraukt pirms termiņa, balstoties uz “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums” 10. pantu, summas atmaksas gadījumā jāvēršas pie Apdrošināšanas sabiedrības, kas izsniegusi attiecīgo polisi.

3. Strīdu un sūdzību izskatīšanas kartība

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski MEB atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot MEB, vai mutiskas sūdzības gadījumā MEB atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību MEB izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, MEB sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt MEB atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā.

Klientu sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 29. pantu (http://www.likumi.lv/doc.php?id=104830).

TERMINU SKAIDROJUMI

Pašrisks.

Tā ir zaudējuma daļa izteikta naudas vienībās vai procentos no zaudējuma summas, ko pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinājuma ņēmējs uzņemas segt pats. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā. Pašriska apmērs ietekmē maksājuma lielumu par apdrošināšanu - jo lielāks pašrisks, jo mazāka apdrošināšanas prēmija.

Virsapdrošināšana.

Ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu pārsniedz tā atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Ja apdrošinājuma summa attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir noticis pirms apdrošinājuma summas samazināšanas, tad apdrošinātājs izmaksā atlīdzību tādā apmērā, kādā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošināšanas vērtību.

Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

 

Komisijas atlīdzības apmērs

SIA "MONEY EXPRESS BROKERIS" komisijas atlīdzības apmērs % no noslēgtā apdrošināšanas līguma kopējās prēmijas

OCTA KASKO ZAĻĀ KARTE CAR ĪPAŠUMA APDR. CTA NELAIMES GADĪJUMI CEĻOJUMA APDR.
Jur.pers. Fiz.pers. Jur.pers. Fiz.pers. Jur.pers. Fiz.pers.
BAN 8% 15%
18% 18% 18% 25% 35%
BTA 10% 17% 10% 20% 20% 15% 15% 20%
Compensa 8% 13% 8% - 18% 16% - 25%
ERGO 10% 15% 5% 17% 25% 20% 25% 25%
Gjensidige 10% 12% 10% 18% 18% 23% 12% 23% 15% 23% 30%
Seesam 7% 13% 3% 15% 20% 15% 18% 18%
Balta 7% 14% 7% 14% 18% 20% 15%(14būv.) 20% 25%
Baltikums 6% 15% 6% 18% 20%
18%
20%
35%(20% Baltkr.)

 

Octa - Salīdzini un izvēlies labāko! OCTA kalkulators, OCTA apdrošināšana; ​ Samazini OCTA cenu Pats!