+371 25 455 455

Privātuma politika

Ievads

1.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

1.2. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

1.3. Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Money Express”, reģ. Nr. 40103317582, juridiskā adrese Lāčplēša iela 88, Rīga, LV-1003.

3. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

3.1. Money Express var apstrādāt personas datus sekojošiem nolūkiem:

3.1.1. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

3.1.2. pasūtījumu veikšanai;

3.1.3. klienta identificēšanai;

3.1.4. klienta apkalpošanai;

3.1.5. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;

3.1.6. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

3.1.7. jaunu pakalpojumu attīstīšanai;

3.1.8. iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;

3.1.9. saziņas uzturēšanai;

3.1.10. norēķinu administrēšanai;

3.1.11. parādu piedziņai;

3.1.12. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;

3.1.13. tirgus izpētes mērķiem;

3.1.14. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;

3.1.15. jaunumu paziņošanai;

3.1.16. par videonovērošanu lasiet zemāk;

3.1.17. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

3.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

3.2.1. normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, Darba likums u.c.);

3.2.2. līgumiskās attiecības;

3.2.3. atsevišķos gadījumos saskaņā ar Jūsu piekrišanu;

3.2.4. lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

4. Videonovērošana

4.1. Money Express birojā, kā arī struktūrvienībās un filiāles tiek veikta videonovērošana un ierakstīšana.

4.2. Videonovērošanas mērķis: 

4.2.1. aizsargāt darbinieku, apmeklētāju un citu personu veselību un dzīvību; 

4.2.2. novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus; 

4.2.3. lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu Money Express vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

4.3. Videonovērošana nenozīmē personas automātisku identifikāciju. Mēs izmantosim videoierakstu tikai noteiktajos gadījumos, la sasniegtu norādītos mērķus.

4.4. Jums jāņem vērā, ka apmeklējot kādu Money Express adresi, Jūs kļūsiet par videonovērošanas objektu.

4.5. Mēs uzglabāsim videoierakstu līdz vienām mēnesim. Precīzs datu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no ieraksta kvalitātes un pieejama atmiņas apjoma, un var nebūtiski atšķirties. Gadījumos, kad ieraksts ir nepieciešams kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā, kriminālprocesā vai citu juridisko procedūru ietvaros, mēs paturam sev tiesības saglabāt ierakstu tik ilgi, cik nepieciešams.

4.6. Mūsu leģitīmas intereses – vērsties valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī tiesās savu interešu aizsardzībai. 

5.Personas datu nodošana

5.1. Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.

5.2. Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

5.3. Lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus un efektīvi veiktu klientu apkalpošanu atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). Lai sasniegtu politikā norādītos mērķus, mēs varam sniegt Jūsu personas datu apsardzes kompānijām, kas nodrošina videonovērošanas pakalpojumus. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

6.Personas datu drošība

6.1. Money Express nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. Money Express aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, lai Jūsu dati būtu pienācīgi aizsargāti katrā datu apstrādes posmā. Jūsu personas datu aizsardzības pakāpe vienmēr saglabājas augstā līmenī.

7. Personas datu glabāšanas laiks:

7.1. Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;

7.2. kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;

7.3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.4. kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

8. Jūsu tiesības

8.1. Jums ir tiesības:

8.1.1. uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;

8.1.2. gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;

8.1.3. ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;

8.1.4. atsaukt piekrišanu;

8.1.5. atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mēs paturam tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

8.1.6. saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.

8.2. Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.

8.3. Mēs izskatīsim Jūsu iesniegumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Automatizētu lēmumu pieņemšana

9.1. Money Express neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

 

10. Politikas atjaunošana

10.1. Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.

 

11. Saziņa personas datu apstrādes jautājumos

11.1. Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistu. Saziņai izmantojiet e-pasts-info@moneyexpress.lv, tālrunis- 80808080.